Els codis d'estat HTTP descriuen de forma abreujada la resposta HTTP. Des de BHweb et mostrem aquests codis, que estan especificats pel RFC 2616.

El primer dígit de el codi especifica el tipus de resposta de les cinc classes, per treballar amb HTTP seria aconsellable conèixer els 5 tipus.

A  Internet Assigned Numbers Authority (IANA podràs veure el registre oficial de codis d'estat HTTP.

100 Respostes informatives

Aquest tipus de codis d'estat HTTP indica una resposta provisional.

100 Continue. S'utilitza per indicar que la primera part de la petició de el navegador s'ha rebut correctament.

101 Switching Protocols. El servidor accepta el canvi de protocol proposat pel navegador.

102 Processing. El servidor està processant la petició de el navegador però encara no ha acabat.

103 Checkpoint. Es va a reprendre una petició POST o PUT que va ser avortada prèviament.

200 Peticions correctes

Aquest tipus de codis d'estat HTTP indica que l'acció sol·licitada ha estat rebuda, entesa, acceptada i processada correctament.

200 OK. Aquesta és la resposta estàndard per respostes correctes.

201 Created. La petició ha estat completada i s'ha creat un nou recurs.

202 Accepted. La petició ha estat acceptada per processar, però el procés encara no ha acabat i La petició encara pot ser denegada o prohibida quan el processament tingui lloc.

203 Non-authoritative Information. La petició s'ha completat amb èxit però retorna informació que podria venir d'una altra font.

204 No Content. La petició s'ha completat correctament, però no torna cap contingut.

205 Reset Content. La petició s'ha completat correctament, però no torna cap contingut i es requereix que el navegador recarregui la pàgina que va fer aquesta petició, (útil per exemple en un formulari on el contingut ha d'esborrar després d'enviar).

206 Partial Content. El servidor retorna només part de l'contingut sol·licitat. Aquesta característica s'utilitza per a continuar la transferència de descàrregues anteriorment interrompudes, o per dividir una descàrrega i processar les parts simultàniament.

207 Multi-Status. El cos de l'missatge és XML i pot contenir un nombre de codis d'estat diferents, depenent de quantes sub-peticions siguin fetes.

Codis d'estat HTTP - 300 Redireccions

Aquesta classe de codis d'estat HTTP indica que el client ha de fer una acció addicional per completar la petició.

300 Multiple Choices. Indica opcions múltiples o llista d'enllaços, on l'usuari pot seleccionar per anar a aquesta direcció. Amb un màxim de cinc direccions.

301 Moved Permanently. La pàgina sol·licitada s'ha mogut permanentment a una nova URI, pot ser el cas d'HTTP a HTTPS.

302 Found. La pàgina sol·licitada s'ha mogut temporalment a una nova URL. Algunes aplicacions web i biblioteques de desenvolupament encara utilitzen el codi de resposta 302 com si fos el 303.

303 See Other. La pàgina sol·licitada es pot trobar en un URI diferent.

304 Not Modified. Indica que la pàgina sol·licitada no s'ha modificat des de l'última petició.

305 Utilitza Proxy. El recurs sol·licitat només està disponible a través d'intermediari, la direcció es proporciona en la resposta. Molts clients HTTP com Mozilla o Internet Explorer no processen bé respostes amb aquests codis d'estat, principalment per motius de seguretat.

306 Switch Proxy. Aquest codi ja no s'usa i està reservat per a usos futurs.

307 Temporary Redirect. La pàgina sol·licitada s'ha mogut temporalment a una altra URI, però les sol·licituds futures encara poden usar l'URI original.

308 Permanent Redirect. El recurs sol·licitat es troba en un altre lloc i aquest canvi és permanent. Els codis 307 i 308 són similars a el comportament dels codis 302 i 301, però no permeten modificar el mètode HTTP.

400 Errors del navegador

Aquesta classe està destinada a advertir d'un possible error, o una sintaxi incorrecta, o no pot processar. El servidor ha d'incloure una entitat que conté una explicació de l'error, i si és temporal o permanent.

400 Bad Request. El servidor no pot gestionar la sol·licitud per una sol·licitud malformada o un error de sintaxi de client.

401 Unauthorized. Es requereix una autenticació i ha fallat o encara no s'ha facilitat.

402 Payment Required. Reservat per a futur ús. La intenció original va ser per a pagaments.

403 Forbidden. El servidor reconeix la sol·licitud, però l'usuari no pot accedir perquè no té els privilegis per realitzar-la.

404 Not Found. El servidor web no troba la pàgina o recurs sol·licitat.

405 Method Not Allowed. Es realitza una sol·licitud per a un recurs usant un mètode de comanda que no s'accepta, per exemple, quan s'utilitza GET en un formulari que requereix que les dades siguin presentats via POST.

406 Not Acceptable. El servidor no és capaç de retornar les dades en cap dels formats acceptats pel client.

407 Proxy Authentication Required. El client s'ha d'identificar primer amb el proxy.

408 Request Timeout. el esrvidor vol desconnectar aquesta connexió sense utilitzar.

409 Conflict. La sol·licitud entra en conflicte amb l'estat actual de servidor.

410 Gone. El contingut sol·licitat s'ha eliminat definitivament de servidor, sense direcció de reenviament. Un cercador eliminarà abans una pàgina 410 que una 404.

411 Length Required. El servidor rebutja la petició de el navegador perquè no inclou la capçalera adequada.

412 precondition Failed. El servidor no pot complir amb algunes de les condicions imposades pel navegador en la seva petició.

413 Request Entity Too Large. La sol·licitud és més llarga del que el servidor accepta.

414 Request-URI Too Long. L'URI sol·licitat és més llarg del que el servidor pot processar.

415 Unsupported Mitjana Type. La petició de el navegador té un format que no entén el servidor i no es processa.

416 Requested Range Not satisfiable. El client ha preguntat per una part d'un arxiu, però el servidor no pot proporcionar aquesta part.

417 Expectation Failed. La petició no es processa perquè el servidor no és capaç de complir amb els requeriments de la capçalera Expect de la petició.

418 I'ma teapot. Aquest codi es va definir com un joc tradicional el 1998 i no s'espera que ho implementin servidors HTTP reals. La RFC especifica que aquest codi hauria de ser retornat per teteres per servir te.

422 Unprocessable Entity. La sol·licitud estava ben formada, però no es pot seguir per errors semàntics.

423 Locked. El recurs a què s'accedeix està bloquejat.

424 Failed Dependency. La sol·licitud va fallar causa d'una fallada d'una sol·licitud anterior.

426 Upgrade Required. El servidor es nega a fer la sol·licitud utilitzant el protocol actual, envia un encapçalament Upgrade en una resposta per indicar els protocols requerits.

428 precondition Required. El servidor requereix que la petició de el navegador sigui condicional.

429 Too Many Requests. Hi ha moltes connexions des d'aquesta adreça d'internet, s'utilitza per limitar el nombre de sol·licituds.

431 Request Header Fields Too Large. El servidor no pot processar la petició, una de les capçaleres és massa gran. També es produeix quan la suma de la mida de totes les peticions és massa gran.

451 Unavailable for Legal Reasons. El contingut ha estat eliminat per una ordre judicial o sentència d'un tribunal.

500 Errors de servidor

Aquesta classe conté errors genèrics o no manejats al costat de servidor, indiquen casos en què el servidor té registrat encara abans de servir la sol·licitud, que està errat o és incapaç d'executar la petició.

500 Internal Server Error. Error genèric, quan s'ha donat una condició no esperada o hi ha situacions d'error alienes a la naturalesa de servidor web.

501 Not Implemented. El servidor o no reconeix la funcionalitat habilitada o no té la capacitat per completar-la.

502 Bad Gateway. El servidor ha rebut una resposta no vàlida de l'altre servidor, de manera que no pot respondre adequadament a la petició.

503 Service Unavailable. El servidor es troba no disponible, per tasques de manteniment o per sobrecàrrega.

504 Gateway Timeout. El servidor estava actuant com una porta d'enllaç i no pot obtenir una resposta a temps, pel que no pot respondre adequadament a la petició.

505 HTTP Version Not Supported. La versió HTTP utilitzada en la sol·licitud no és compatible amb el servidor.

506 Variant Also Negotiates. El servidor ha detectat una referència circular.

507 Insufficient Storage. El servidor no pot crear o modificar el recurs sol·licitat, espai d'emmagatzematge insuficient.

508 Loop Detected. La petició no es pot processar perquè el servidor ha trobat un bucle infinit.

509 Bandwidth Limit Exceeded. Límit d'ample de banda excedit. Aquest codi d'estatus, tot i ser utilitzat per molts servidors, no és oficial.

510 Not Extended. La petició de el navegador d'afegir més extensions.

511 Network Authentication Required. El navegador ha de autenticar per poder realitzar peticions.

512 Not updated. El servidor s'està actualitzant i no té connexió.

521 Version Mismatch. La versió no és compatible amb la vostra maquinari.

Els codis d'estat HTTP descriuen de forma abreujada la resposta HTTP. Des de BHweb et mostrem aquests codis, que estan especificats pel RFC 2616.

El primer dígit de el codi especifica el tipus de resposta de les cinc classes, per treballar amb HTTP seria aconsellable conèixer els 5 tipus.

A  Internet Assigned Numbers Authority (IANA podràs veure el registre oficial de codis d'estat HTTP.

100 Respostes informatives

Aquest tipus de codis d'estat HTTP indica una resposta provisional.

100 Continue. S'utilitza per indicar que la primera part de la petició de el navegador s'ha rebut correctament.

101 Switching Protocols. El servidor accepta el canvi de protocol proposat pel navegador.

102 Processing. El servidor està processant la petició de el navegador però encara no ha acabat.

103 Checkpoint. Es va a reprendre una petició POST o PUT que va ser avortada prèviament.

200 Peticions correctes

Aquest tipus de codis d'estat HTTP indica que l'acció sol·licitada ha estat rebuda, entesa, acceptada i processada correctament.

200 OK. Aquesta és la resposta estàndard per respostes correctes.

201 Created. La petició ha estat completada i s'ha creat un nou recurs.

202 Accepted. La petició ha estat acceptada per processar, però el procés encara no ha acabat i La petició encara pot ser denegada o prohibida quan el processament tingui lloc.

203 Non-authoritative Information. La petició s'ha completat amb èxit però retorna informació que podria venir d'una altra font.

204 No Content. La petició s'ha completat correctament, però no torna cap contingut.

205 Reset Content. La petició s'ha completat correctament, però no torna cap contingut i es requereix que el navegador recarregui la pàgina que va fer aquesta petició, (útil per exemple en un formulari on el contingut ha d'esborrar després d'enviar).

206 Partial Content. El servidor retorna només part de l'contingut sol·licitat. Aquesta característica s'utilitza per a continuar la transferència de descàrregues anteriorment interrompudes, o per dividir una descàrrega i processar les parts simultàniament.

207 Multi-Status. El cos de l'missatge és XML i pot contenir un nombre de codis d'estat diferents, depenent de quantes sub-peticions siguin fetes.

Codis d'estat HTTP - 300 Redireccions

Aquesta classe de codis d'estat HTTP indica que el client ha de fer una acció addicional per completar la petició.

300 Multiple Choices. Indica opcions múltiples o llista d'enllaços, on l'usuari pot seleccionar per anar a aquesta direcció. Amb un màxim de cinc direccions.

301 Moved Permanently. La pàgina sol·licitada s'ha mogut permanentment a una nova URI, pot ser el cas d'HTTP a HTTPS.

302 Found. La pàgina sol·licitada s'ha mogut temporalment a una nova URL. Algunes aplicacions web i biblioteques de desenvolupament encara utilitzen el codi de resposta 302 com si fos el 303.

303 See Other. La pàgina sol·licitada es pot trobar en un URI diferent.

304 Not Modified. Indica que la pàgina sol·licitada no s'ha modificat des de l'última petició.

305 Utilitza Proxy. El recurs sol·licitat només està disponible a través d'intermediari, la direcció es proporciona en la resposta. Molts clients HTTP com Mozilla o Internet Explorer no processen bé respostes amb aquests codis d'estat, principalment per motius de seguretat.

306 Switch Proxy. Aquest codi ja no s'usa i està reservat per a usos futurs.

307 Temporary Redirect. La pàgina sol·licitada s'ha mogut temporalment a una altra URI, però les sol·licituds futures encara poden usar l'URI original.

308 Permanent Redirect. El recurs sol·licitat es troba en un altre lloc i aquest canvi és permanent. Els codis 307 i 308 són similars a el comportament dels codis 302 i 301, però no permeten modificar el mètode HTTP.

400 Errors del navegador

Aquesta classe està destinada a advertir d'un possible error, o una sintaxi incorrecta, o no pot processar. El servidor ha d'incloure una entitat que conté una explicació de l'error, i si és temporal o permanent.

400 Bad Request. El servidor no pot gestionar la sol·licitud per una sol·licitud malformada o un error de sintaxi de client.

401 Unauthorized. Es requereix una autenticació i ha fallat o encara no s'ha facilitat.

402 Payment Required. Reservat per a futur ús. La intenció original va ser per a pagaments.

403 Forbidden. El servidor reconeix la sol·licitud, però l'usuari no pot accedir perquè no té els privilegis per realitzar-la.

404 Not Found. El servidor web no troba la pàgina o recurs sol·licitat.

405 Method Not Allowed. Es realitza una sol·licitud per a un recurs usant un mètode de comanda que no s'accepta, per exemple, quan s'utilitza GET en un formulari que requereix que les dades siguin presentats via POST.

406 Not Acceptable. El servidor no és capaç de retornar les dades en cap dels formats acceptats pel client.

407 Proxy Authentication Required. El client s'ha d'identificar primer amb el proxy.

408 Request Timeout. el esrvidor vol desconnectar aquesta connexió sense utilitzar.

409 Conflict. La sol·licitud entra en conflicte amb l'estat actual de servidor.

410 Gone. El contingut sol·licitat s'ha eliminat definitivament de servidor, sense direcció de reenviament. Un cercador eliminarà abans una pàgina 410 que una 404.

411 Length Required. El servidor rebutja la petició de el navegador perquè no inclou la capçalera adequada.

412 precondition Failed. El servidor no pot complir amb algunes de les condicions imposades pel navegador en la seva petició.

413 Request Entity Too Large. La sol·licitud és més llarga del que el servidor accepta.

414 Request-URI Too Long. L'URI sol·licitat és més llarg del que el servidor pot processar.

415 Unsupported Mitjana Type. La petició de el navegador té un format que no entén el servidor i no es processa.

416 Requested Range Not satisfiable. El client ha preguntat per una part d'un arxiu, però el servidor no pot proporcionar aquesta part.

417 Expectation Failed. La petició no es processa perquè el servidor no és capaç de complir amb els requeriments de la capçalera Expect de la petició.

418 I'ma teapot. Aquest codi es va definir com un joc tradicional el 1998 i no s'espera que ho implementin servidors HTTP reals. La RFC especifica que aquest codi hauria de ser retornat per teteres per servir te.

422 Unprocessable Entity. La sol·licitud estava ben formada, però no es pot seguir per errors semàntics.

423 Locked. El recurs a què s'accedeix està bloquejat.

424 Failed Dependency. La sol·licitud va fallar causa d'una fallada d'una sol·licitud anterior.

426 Upgrade Required. El servidor es nega a fer la sol·licitud utilitzant el protocol actual, envia un encapçalament Upgrade en una resposta per indicar els protocols requerits.

428 precondition Required. El servidor requereix que la petició de el navegador sigui condicional.

429 Too Many Requests. Hi ha moltes connexions des d'aquesta adreça d'internet, s'utilitza per limitar el nombre de sol·licituds.

431 Request Header Fields Too Large. El servidor no pot processar la petició, una de les capçaleres és massa gran. També es produeix quan la suma de la mida de totes les peticions és massa gran.

451 Unavailable for Legal Reasons. El contingut ha estat eliminat per una ordre judicial o sentència d'un tribunal.

500 Errors de servidor

Aquesta classe conté errors genèrics o no manejats al costat de servidor, indiquen casos en què el servidor té registrat encara abans de servir la sol·licitud, que està errat o és incapaç d'executar la petició.

500 Internal Server Error. Error genèric, quan s'ha donat una condició no esperada o hi ha situacions d'error alienes a la naturalesa de servidor web.

501 Not Implemented. El servidor o no reconeix la funcionalitat habilitada o no té la capacitat per completar-la.

502 Bad Gateway. El servidor ha rebut una resposta no vàlida de l'altre servidor, de manera que no pot respondre adequadament a la petició.

503 Service Unavailable. El servidor es troba no disponible, per tasques de manteniment o per sobrecàrrega.

504 Gateway Timeout. El servidor estava actuant com una porta d'enllaç i no pot obtenir una resposta a temps, pel que no pot respondre adequadament a la petició.

505 HTTP Version Not Supported. La versió HTTP utilitzada en la sol·licitud no és compatible amb el servidor.

506 Variant Also Negotiates. El servidor ha detectat una referència circular.

507 Insufficient Storage. El servidor no pot crear o modificar el recurs sol·licitat, espai d'emmagatzematge insuficient.

508 Loop Detected. La petició no es pot processar perquè el servidor ha trobat un bucle infinit.

509 Bandwidth Limit Exceeded. Límit d'ample de banda excedit. Aquest codi d'estatus, tot i ser utilitzat per molts servidors, no és oficial.

510 Not Extended. La petició de el navegador d'afegir més extensions.

511 Network Authentication Required. El navegador ha de autenticar per poder realitzar peticions.

512 Not updated. El servidor s'està actualitzant i no té connexió.

521 Version Mismatch. La versió no és compatible amb la vostra maquinari.